กิจกรรม : กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 2559
รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จัดทำโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2559 เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย ความรู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กมีความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบและมีการพัฒนาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม จิตใจ
2. เพื่อสร้างความร่วมมือ การรวมกลุ่ม การทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันปรับตัวและทัศนคติการอยู่ร่วมกัน
3. เพื่อให้ท้องถิ่นได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็ก
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีของเด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559    อ่าน 380 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**