กิจกรรม : ประชุม ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา



รายละเอียด :
    

               เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายสวัสดิ์  สุดใจใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร และบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีประเด็นในการประชุม ดังนี้      1. แถลงนโยบายการบริหาร  2. การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  4. การนำนโยบาย No Gife Policy ไปสู่การปฏิบัติ  5. ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  6. กำหนดมาตรการเพื่อจัดการ และช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  7. ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน                                                                                              ในการนี้ นายสวัสดิ์  สุดใจใหม่ ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ พัฒนา ส่งเสริมให้ อบต.บ้านนา ลดความเสี่ยงการทุจริต พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA และช่วยยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อไป                                                                

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2565    อ่าน 57 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**