เรื่อง : ประกาศยกเลิกการสำรวจที่ดินแะสิ่งปลูกสร้าง และประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ใหม่
  รายละเอียด :

 อบต.บ้านนา ขอประชาสัมพันธ์ การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ใหม่ เนื่องจากได้มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจใหม่ ส่งผลให้มีการยกเลิกประกาศสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และขอประกาศการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดย อบต.บ้านนา จะดำเนินการลงสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.บ้านนา ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ ทาง อบต.บ้านนา ขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานสำรวจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน