เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑
  รายละเอียด :

        ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้ดำเนินการประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางส่วน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีแล้วนั้น เนื่องจากบุคลากรในการปฏิบัติงานมีน้อย และสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการสำรวจได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง    

           ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งจะดำเนินการเข้าสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในปีภาษี 2563 และปีภาษีถัดไป ต่อไป

         จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

          งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 829 คน