เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  รายละเอียด :

  งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ขอประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ประจำปี 2563 (เฉพาะการจัดเก็บภาษี ปี 2563) โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14, มาตรา 46, มาตรา 60, มาตรา 61, มาตรา 68 จนถึงมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จึงขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะในปี พ.ศ. 2563 ออกไปดังนี้

                   1. การแจ้งประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563

                   2.  การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายเวลาดังต่อไปนี้

                             -  งวดที่หนึ่ง  ชำระภายในเดือนตุลาคม  2563

                             -  งวดที่สอง  ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน  2563

                             -  งวดที่สาม  ชำระภายในเดือนธันวาคม  2563

                    3.  การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ที่มีภาษีค้างชำระขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563

                    4.  การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563  ค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ขยายไปจนถึงเดือนธันวาคม 2563

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบ เรื่อง ภาระการจ่ายเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มของประชาชน จึงของดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดังกล่าวด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บ้านนา โทร.077-890110 ได้ในวันและเวลาราชการ

                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน