ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประชาสัมพันธ์ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
30 พ.ย. 2564
22 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
751
10 พ.ย. 2564
23 ารจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
860
29 ต.ค. 2564
24 มาตรการในการป้องกันการแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
758
13 ต.ค. 2564
25 ประกาศ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
768
07 ต.ค. 2564
26 ประกาศ การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
767
07 ต.ค. 2564
27 ขอประชาสัมพันธ์การรับบริจาคพลาสติก แห้ง สะอาด ยืดได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
763
04 ต.ค. 2564
28 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
771
21 ก.ย. 2564
29 ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
46
14 ก.ย. 2564
30 มาตรการในการป้องกันการแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
811
08 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25