ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
781
28 เม.ย. 2564
52 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
27 เม.ย. 2564
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
1121
19 เม.ย. 2564
54 ประกาศเขตพื้นที่ ศพด.อบต.บ้านนา เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย๑๐๐% ดาวน์โหลดเอกสาร
9
01 เม.ย. 2564
55 ประกาศแจ้งเตือนภัย วิทยุในราชการจังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
827
31 มี.ค. 2564
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
790
26 มี.ค. 2564
57 ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีย้ายที่อยู๋ ดาวน์โหลดเอกสาร
789
24 มี.ค. 2564
58 กำหนดมาตรการความปลอดภัยทางถนน ๑๐ รสขม ดาวน์โหลดเอกสาร
9
09 มี.ค. 2564
59 แผนดำเนินงาน โครงการ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
799
05 มี.ค. 2564
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกซ้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
796
25 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25