ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
810
04 ม.ค. 2564
72 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) คำสั่งจังหวัดระนอง ที่ ๙/๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
829
04 ม.ค. 2564
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง งดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
808
23 ธ.ค. 2563
74 ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งล่วงล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดาวน์โหลดเอกสาร
752
23 ธ.ค. 2563
75 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
816
18 ธ.ค. 2563
76 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.บ้านนา การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
809
30 พ.ย. 2563
77 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.บ้านนา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
26 พ.ย. 2563
78 ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
838
05 พ.ย. 2563
79 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาอบจ.ระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
846
02 พ.ย. 2563
80 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
835
30 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25