ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
28
12 ม.ค. 2565
2 ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
12 ม.ค. 2565
3 ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจังหวัดระนอง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
12 ม.ค. 2565
4 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.บ้านนา ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
12 ม.ค. 2565
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง งดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
06 ม.ค. 2565
6 ประกาศแต่งตั้งประธานสภา อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
38
04 ม.ค. 2565
7 ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภา อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
29
04 ม.ค. 2565
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
04 ม.ค. 2565
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
04 ม.ค. 2565
10 ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
23 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23