ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
17
10 พ.ย. 2564
2 ารจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
15
29 ต.ค. 2564
3 มาตรการในการป้องกันการแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
13 ต.ค. 2564
4 ประกาศ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
42
07 ต.ค. 2564
5 ประกาศ การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
39
07 ต.ค. 2564
6 ขอประชาสัมพันธ์การรับบริจาคพลาสติก แห้ง สะอาด ยืดได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
04 ต.ค. 2564
7 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
21 ก.ย. 2564
8 มาตรการในการป้องกันการแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
08 ก.ย. 2564
9 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
07 ก.ย. 2564
10 ประชาสัมพันธ์การบริหารสถานการณ์การแร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
07 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21