ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่องการเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
12 พ.ค. 2565
2 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้สนการคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
25
19 เม.ย. 2565
3 ประชาสัมพันธ์ แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
04 เม.ย. 2565
4 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
28 มี.ค. 2565
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง วิะีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง) ดาวน์โหลดเอกสาร
51
10 มี.ค. 2565
6 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.บ้านนา การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
24 ก.พ. 2565
7 ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ....... ดาวน์โหลดเอกสาร
80
11 ก.พ. 2565
8 e-mail กลางขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
88
15 ม.ค. 2565
9 แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
107
12 ม.ค. 2565
10 ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
12 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24